Na dovolenou s platným pasem – Co potřebujete vědět o vyřizování cestovních dokladů

Před vycestováním do ciziny byste si kontrolu svého pasu neměli nechat na poslední chvíli. Neplatnost cestovního dokladu, nebo blížící se závěrečný termín jeho platnosti, vám může znepříjemnit dovolenou před odletem z Česka, ale i v zahraničí.

Expresní vyřízení pasu totiž stojí až trojnásobek běžné částky. Mnohem větší potíže vám však neplatný cestovní doklad způsobí v zemích, které si jeho platnost vyžadují i ​​při vycestování z jejich oblasti.

Klidně se může stát, že vás z dovolenkové destinace nepustí jen proto, že váš pas ztratil platnost pouze den předtím.

V zahraničí si tak budete muset vyřídit nový doklad na zastupitelském úřadě České republiky, čímž se vaše dovolená nejenže prodlouží, ale zároveň i pěkně prodraží.

Nezapomeňte, že zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Děti musí mít při cestování vlastní doklad (rodný list dítěte není cestovním dokladem).

Co znamená cestovní pas s biometrickými prvky

S účinností od 1. ledna 2016 se zrušilo vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, a to i ty, které se vydávaly ve lhůtě do 15 dnů s dobou platností 6 měsíců.

Na základě nařízení Rady ES č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy vydávají všechny členské země EU nejpozději od 1. září 2006 cestovní pasy s dobou platnosti delší než 12 měsíců s biometrickými identifikátory.

Biometrický cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje (typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně) a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů rukou (od věku 12 let), údajů zpracovaných na datové stránce cestovního pasu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství. Dále obsahuje digitálně zpracovanou fotografii občana a jeho podpisu.  Uvedené biometrické údaje lze použít výlučně pro ověření totožnosti občana pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu a prostřednictvím technického zařízení umožňuje srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana (zobrazení obličeje, otisky prstů) s údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu.

K žádosti o vydání cestovního pasu se nepředkládá fotografie, úředník pořídí fotografii žadatele přímo na oddělení cestovních dokladů. Z těchto důvodů je třeba osobní účasti při podání žádosti, u i dětí do 15 let věku.

Cestovní pas zařídíte i mimo trvalého bydliště

Od 1. ledna 2016 lze podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22.  Pokud si hotový cestovní pas hodláte vyzvednout na jiném obecním (městském) úřadu, než jste podali žádost, je toto třeba nahlásit již při podání žádosti. Avšak toto platí jen u cestovního pasu vydaného do 30 dnů. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů lze převzít pouze u obecního (městském) úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání. Pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání, platí se správní poplatek ve výši 100 Kč.

K vydání cestovního pasu je třeba předložit:

u dítěte do 15 let (žádost podává zákonný zástupce – např. jeden z rodičů)

Zákonný zástupce se dostaví společně s  dítětem, kterému má být cestovní pas vydán a předloží

  • originál rodného listu dítěte nebo úředně ověřenou kopii
  • platný občanský průkaz (zákonného zástupce)
  • odevzdá neplatný cestovní pas dítěte (pokud již byl dítěti dříve vydán)

– u žadatele od 15 do 18 let – žadatel musí na úřad osobně. Pro vydání cestovního pasu je nutný souhlas zákonného

zástupce, který vyjádří svůj souhlas podpisem na žádosti při podání žádosti na úřadu

  • platný občanský průkaz
  • originál rodného listu nebo úředně ověřenou kopii
  • odevzdá neplatný cestovní pas (pokud ho má)

– u žadatele od 18 let – žadatel se dostaví osobně.

  • platný občanský průkaz
  • odevzdá neplatný cestovní pas (pokud ho má)

Žadatel nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží výše uvedené doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Lhůty a doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává

  • ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů i ve lhůtě do 30 dnů s dobou platnosti 10 let, dětem do 15 let s dobou platnosti 5 let
  • je-li žádost podána na zastupitelském úřadu, cestovní pas se vydá ve lhůtě 120 dnů.

Na pas myslete včas, při rychlém vyřizování si pěkně připlatíte

Základní částka správního poplatku za pas je 600 Kč a občanům mladším 15 let 100 Kč, pro vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě zaplatíte 4 000 Kč a u občanů mladším 15 let poplatek 2 000 Kč.

Správní poplatek musí být uhrazen při podání žádosti.

 Cestování s dětmi do zahraničí

dětem do 15 let lze vydat kromě cestovního pasu také občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska.

Pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč.  

Jaké doklady potřebuji, pokud cestuji do zahraničí se psem?

Pokud patříte mezi cestovatele, kteří se se svými domácími mazlíčky nedokážou odloučit ani během dovolené, na společnou cestu do zahraničí nap. se psem nebo kočkou budete potřebovat cestovní pas zvířete. Cestovní pas pro zvířata vám veterinární lékař.

Nejprve musí být zvíře označeno mikročipem u veterinárního lékaře a musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu. Kromě této podmínky musí být zvíře před cestou do zahraničí očkováno proti vzteklině.

Zapomenout byste neměli ani na očkování proti exotickým parazitům a echinokok, na které není imunitní systém vašeho zvířete zvyklý. Některé země mají kromě čipového značení, vakcíny proti vzteklině a zvířecího pasu předepsané i další požadavky. Finsko, Velká Británie, Irsko a Malta kromě zmíněných záležitostí vyžadují údaj o odčervení zvířete, které musí být provedeno nejméně 24 hodin před vstupem do země. Pokud směřujete se svým zvířetem do jedné ze zemí mimo EU, kromě zmíněných náležitostí budete potřebovat také certifikát od veterináře určený pro konkrétní zemi, do které cestujete.

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud stát udělí výjimku.

Obvykle je účtován poplatek za vystavení pasu 400 Kč + pas  95 Kč, tedy celkem 495 Kč.

Země, do kterých můžete cestovat i bez pasu

Při cestování do většiny zemí schengenského prostoru si vystačíte s občanským průkazem. Volně a bez hraniční kontroly tak můžete do Rakouska, Maďarska, Belgie, Island, Itálie, Dánsko, Lotyšsko, Estonsko, Lichtenštejnsko, Finsko, Litva, Francie, Lucembursko, Německo, Malta, Řecko, Nizozemsko, Norsko, Slovinsko, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Slovensko, Švýcarsko. Sbalit si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas však nadále doporučujeme i na dovolenou do schengenských zemí. Kdykoliv je od vás může vyžadovat policejní hlídka nebo bezpečnostní kontrola na letišti. To platí i pro děti.

Další země EU, kam se dostanete na občanský průkaz – Bulharsko, Jižní Kypr, Chorvatsko, Rumunsko, Irsko, Velká Británie

Země mimo EU a Schengenský prostor – Albánie, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Moldávie, Gruzie

Ovšem z minulosti jsou známy případy zavedení dočasných hraničních kontrol z důvodu možného ohrožení bezpečnosti dané země. Seznam dočasně obnovených hraničních kontrol naleznete na stránkách Generálního ředitelství Evropské komise.
Některé evropské země si i během členství v Schengenu ponechaly své hraniční kontroly.

 

Co dělat v zahraničí při ztrátě pasu nebo odcizení pasu

V každém případě občan České republiky nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky v zemi pobytu, který mu poskytne další informace o dalším postupu.

ZÚ ČR vydává tzv. cestovní průkaz, který je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech, právě např. při ztrátě cestovního dokladu, občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, za účelem jeho návratu do ČR.

Pro vydání náhradního cestovního dokladu musí občan České republiky:

předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR.

Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti, není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky. Pokud nemáte, totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má ZÚ ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu.

Cestovní průkaz vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Doporučení na závěr

Vždy si před zajištěním zájezdu zkontrolujte, do kdy vám cestovní doklad nebo občanský průkaz platí – v některých státech totiž musí platit ještě několik měsíců po plánovaném opuštění země.

Než se vydáte do jakékoliv země, která ať už je nebo není členem EU či Schengenu, ověřte si vždy aktuálně před vycestováním, jestli např. váš typ občanského průkazu uznávají a zda se nezměnily podmínky vstupu do země.

Všechny požadavky jednotlivých zemí zjistíte dotazem na příslušná velvyslanectví, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.